Forrás:

ART Magazin
Békefi Eszter

Nyitólap

Zene

 

Diszkrét páholyok

 

A szabadkőműves építészet Magyarországon

 

Békefi Eszter

 

A páholy szó a szabadkőműves-ter­minológiában a testvérek legki­sebb szervezetí egysége, amelyet mini­mum hét fő hozhat létre, ugyanakkor titkos összejövetelek helye is. A név ere­dete a középkori építő céhekre nyúlik vissza, ezeket nevezték franciául loge­-nak, angolul lodge-nak. A név eredetileg azt a bodegát jelölte, amelyet a meste­rek az építkezés mellé állítottak fel a szerszámok, anyagok tárolására, ide menekültek a munkások a tűző nap és az eső elől. Régen a kőműves (maeon) egyszerre jelentette az építészeket és a kőfaragókat, akik egy-egy nagyobb épít­kezésre számos helyről gyűltek össze.A londoni szabadkőműves-páholyok listája 1736-ból. A páholyok eleinte annak a befogadónak a nevét vették fel, ahol tagjaik találkoztak.

Különleges tudásukat sokra értékelték, a mestereket nemeseknek kijáró tiszte­let övezte. A városról városra vándorló, olykor idegen földről is érkezett kőmű­vesmesterek céhei, a páholyok a kultú­ra fontos terjesztői voltak.

A szabadkőművesség eredete - ha csupán a szigorúan ellenőrizhető törté­nelmi adatokat vesszük figyelembe - ­ezekre a páholyokra vezethető vissza. A 17. század elején a ténylegesen dolgo­zó, úgynevezett operatív masonok az ér­dekes eszmecserék, de még inkább az anyagi támogatás reményében összejö­veteleikre műkedvelő építészeket is meghívtak, ők voltak az úgynevezett accepted masonok, ahogy a szabadkő­művesek első forrásaikban nevezték őket: Free and Accepted Masonok. Idő­vel az operatív páholyok mellett megje­lentek az új, úgynevezett spekulatív pá­holyok, amelyek már nem vettek részt építkezéseken. Ezek a legínkább baráti körökhöz hasonlító társaságok kocs­mákban, tavernákban találkoztak. A pá­holyok eleinte annak a fogadónak a ne­vét vették fel, ahol tagjaik találkoztak.

Egy ilyen vendéglőben, a Lúdhoz és ros­télyhoz címzettben alakult meg 1717­-ben az angliai nagypáholy. A történészek hagyományosan ezt a dátumot ne­vezik modern a szabadkőművesség kezdetének.
Nem valószínű azonban, hogy a ma­gyar szabadkőművesek is ilyen jellegű helyeken tartották volna első összejöve­teleiket. Egyrészt erről semmilyen for­rás nem áll rendelkezésre, másrészt a szabadkőművesség magyarországi meg­jelenése idején nem volt még hazai kocs­makultúra. A legkorábbi olyan találko­zóhely, amelyet a forrásokban említe­nek, Fejérváry Gábor házában volt, Eper­jesen. Fejérváry nevét ma leginkább antik tárgyakból álló kitűnő műgyűjte­ménye kapcsán szokás említeni, amelyet tanítványa és fogadott fia, Pulszky Fe­renc örökölt. (Az a Pulszky Ferenc, aki egyébként később a kiegyezés utáni kul­túra egyik fő mozgatórugöja, melléke­sen a Magyarországi Symbolikus Nagy­páholy nagymestere volt.)15 századi miniatúra a vézelay-i Sainte-Madeleine-aptság építéséről. A páholya eredetileg a középkori építkezések mellé felállított ideiglenes munka épülete volt.

Az első ma­gyar páholyok között számon tartott eperjesi Az erényee utazóhoz nevű pá­holy műhelye a forrás szerint külön le­járatú pincében, egy háromszor három méteres kockás padlózatú helyiség volt, kékre festett falakkal és a világtájak jel­zésével. Ez a helyiség bizonyára hason­ló lehet(ett) ahhoz a pincekápolnához, amely a budatétényi Jókai Mór utcában ma is látható. A régebbi szakirodalom­ban ezt „ismeretlen rendeltetésű, ún. pincekápolnaként" említik. Ma már egy­re inkább elfogadott tényként kezelik, hogy a copf stílusú kápolnát szabadkő­műves célokra építették. Feliratai: ES LEBE DIE FREUNDSCHAFT a bejárat fe­lett és FÜR SICH UND NACHKÖMLINGE az oltáron. Az Éljen a Barátság feliratot nem nehéz összefüggésbe hozni a sza­badkőművességgel, már csak a „szabad­ság, egyenlőség, testvériség" jelmondat­tal való rokonsága miatt sem.

A magyar arisztokrácia bekapcsoló­dása a társaságba sokáig meghatároz­ta a szertartások helyeit, ők adtak ott­hont ugyanis a testvéreknek kényelmes palotáikban. Ez a forma lehetett általá­nos a 19. század közepéig. Kérdés, vajon a kastélyok ilyen funkciója befolyásol­ta-e építészeti formáikat, vagy csupán már az angol tavernákban is használt ideiglenes kellékekkel díszítették, illet­ve jelölték ki a páholyokat a kastélyok kisebb-nagyobb termeiben. A válasz meglehetősen nehéz, ám álljon itt két elgondolkodtató példa.

Az első még a korai időkből. Ma a bé­csi városi múzeumban található egy festmény, amely az egyik legelőkelőbb bécsi páholy, a Zur gekrönten Hoffnung (A megkoronázott Reményhez) mozgal­mas életét mutatja be. A festményen szereplő páholytagokat azonosították. Hírességei: a jobb szélen űlő Mozart, aki épp Schikanederrel beszélget, a bal szé­len álló figura Johann Nepumuk Ester­házy, az előtérben ülő, kezet fogó alak Esterházy Miklós és hátul a szivárvány­nál vörös ruhában a páholy főmestere, Esterházy János. A páholy, ahol ülnek, egy téglalap alakú terem, kétoldalt négy-négy pilaszterrel keretelt ív, a két-­két szélsőn trófeaszerűen elrendezett szabadkőműves szimbólumokkal, a két kőzépsőt antik istenek fülkeszobraival díszítve.A Podmaniczky u. 45. szám alatt álló volt szabadkőműves székház ma.

A terem végén két oszlop és há­romlépcsős emelvény. A páholy hátsó fa­lán a festmény a páholy nevére utal, a szivárvány a remény és a Nap, amely megkoronázza. A terem építészeti kidol­gozása nem különleges, még az is lehet­séges, hogy csak a korban igen gyakori ideiglenes díszleteket látunk. Ebből kiindulva nem tűnik alaptalannak az a feltételezés, hogy például anno a kis­martoni Esterházy-kastélynak is volt ehhez hasonlóan berendezett terme. Kismartonban aktív szabadkőműves élet folyt, erre utal az is, hogy az 1802-­ben ide szerződtetett Hofkammerernek, Carl Maurernek több rajza is fennma­radt a Varázsfuvola helyi előadásának díszleteiről.A bécsi A megkoronázott Reményhez címzett páholy (Ismeretlne fedtő, 1790). A teremben lévő szabadkőműves szimbólumok ideiglenes kellékek is lehettek.

A második példa a dégi Festetich-kas­tély. Kismartonhoz hasonlóan ez a kas­tély is fontos szabadkőműves-központ volt. Gróf Festetich Antal az 178o-as években lépett be a pesti Nagyszívűséghez páholyba. Később közeli barátja és támogatója volt Aigner Ferenc Ádám­nak, aki az 0795-ös betiltó rendelet után megpróbálta összegyűjteni a megszün­tetett páholyok iratait. Amikor Aigner 18o5-ben pénzügyi zavarokkal küzdött, Festetich megvásárolta tőle ezeket az iratokat, és később dégi kastélyában helyezte el őket. (Ugyanitt volt a mára el­veszettnek tekintett, különböző köz­gyűjteményekbe felosztott híres szabad­kőműves-könyvtára is.) A kastély Pol­lack Mihály tervei alapján készült, 1815 és 1819 között, jellegzetessége az oldal­rizalitba tett, átlós fülkékkel bővített ovális díszterem. Nem nehéz rájönni ar­ra, hogy a Magyarországon formai előz­mény nélküli jelenség oka a megrende­lő különleges kívánsága volt.

Gróf Feste­tich Antal arra kérhette az építészt, hogy olyan reprezentatív termet készít­sen, ahol a munkákat úgy lehet megtar­tani, hogy a kastélyban egyébként folyó élet ezt ne zavarja. Ha valóban így tör­tént, akkor ez az első jele annak, hogy a szabadkőműves eszmék gazdagították a magyar építészettörténet formakin­csét is. A jelenleg felújításra váró kas­tély külsején is volt szabadkőműves uta­lás: a külső lunettákba illesztett napmo­tívumok.

Elgondolkodtató, hogy Nyugat-Euró­pában számos kertről kimutatták, hogy szabadkőműves célokra használták, oly­kor egyenesen e célra vagy hasonló esz­mék által vezérelve tervezték. Feltehető, bár erről pontos adatok jelenleg nem is­mertek, hogy Magyarországon is több an­golkertnek volt szoros, ám rejtett kapcso­lata a titkos társasággal. Példának adód­na a már említett két kastély, Kismarton vagy Dég kertje, de számításba jöhet pél­dául a tatai Esterházyak Charles Moreau által tervezett, műromokkal ékes kastély­parkja. A misztérium vallásoktól örökölt több lépcsős beavatási szertartás egyes állomásait még ma sem nehéz odakép­zelni a töredékesen fennmaradt kert út­jaira és különleges épületeibe.

A 19. század második felében a sza­badkőműves-páholyok „familiáris" jel­legű, kastélyokban tartott összejövete­leihelyett egy új, a városi polgárság igé­nyeinek jobban megfelelő forma terjedt el, hiszen ez az a kor, amikor a szabad­kőműves-testvériséghez a harmadik rend tagjai egyre nagyobb számban csatlakoztak, s amikor az arisztokraták is városiasabb életet kezdek élni. Az 186o-as évektől ismét legálisan működ­hettek a páholyok, ekkor már a munkák nagy részét bérelt, illetve egy-egy páholy saját tulajdonában lévő helyiségekben tartották. Ismert, hogy például a Ma­gyarországi Nagyoriens a Hungária szállóban bérelt két lakosztályt, a Sym­bolikus Nagypáholy a mai Bajcsy-Zsi­linszky úton székelt, a Grossmuth pá­holy pedig 1889-ig a Hunyadi téren. En­nek lényeges következménye volt, hogy a páholytagoknak nem kellett alkalmaz­kodniuk vendéglátójuk biztonsági érde­keihez. Hiszen a szabadkőművesség, tit­kos szervezet lévén, amikor egy tag há­zában vendégeskedett, vagy olyan rejtett helyiségeket használt, mint Fejérváry Gábor pincéje, vagy a budatétényi kápol­na, egyáltalán nem jelölte (illetve csak ideiglenes kellékekkel) a termet, ahol a munkák folytak. Attól kezdve, hogy a pá­holyok külön erre a célra vettek vagy bé­reltek egy-egy lakást, kialakulhatott összejöveteleik helyszínének jellegzetes építészeti formája.
Pollach Mihály: A dégi Festetich kastély )épült 1815-1819) A kastély dísztermét szabadkőműves célokra tervezték.

A kiegyezéstől a millenniumig tartó időszakból több páholy is ismert. Értel­mezésükben a szertartáskönyvek segí­tettek, mert erre a korra már kikristá­lyosodott rend uralta a páholymunkák ceremoniális részét éppúgy, mint a pá­holy formáját. Egy páholy hagyományos elrendezését jól mutatja a Grossmuth páholy műhelyéről fennmaradt fotó. A hosszúkás alakú terem „keleti" része látszik. A páholyoknak a bejárattal szemben levő részét keletnek nevezték, függetlenül a páholy valós tájolásától.A tatai Esterházy-kastélyhoz tartozó angolkert megfelelő környezetet nyújthatott a titokzatos beavatási szertartásokhoz.

A négy égtáj - hasonlóan például a ke­resztény templomokhoz - itt is fontos szimbolikus jelentőséggel bír. A bejárat­tal szemben a három lépcsőfokkal meg­emelt pódium van. A lépcsők mindig a fokozatokban elérhető bölcsességet je­lentik. A baldachin alatt lévő három­szögletű asztal mögötti trónuson ült a páholy nagymestere, a mellette levő szé­kekre az előkelő vendégeket ültették. Oldalt a pódiumon, lent a korlát alatt és nyugaton, a két oszlopnál, a főbb tiszt­viselők kiemelt helyei voltak. A páholy­tagok a kétoldalt levő padsorokon fog­laltakhelyet. Érdekes megfigyelni a pá­holy mennyezetén körbefutó függöny­tartót. Erre azért volt szükség, mert bi­zonyos kiemelt munkák alkalmával - ­az előírások szerint - a falat másféle drapériával kellett bevonni, így például a mesterré avatáskor fekete drapéria bo­rította a falakat, ezüst könnyekkel. A műhely fontos kelléke volt még az elő­térben álló a harmónium. A páholymun­kák zenei kísérete leggyakrabban Mozart darabjai voltak. Sokszor ad­ták elő a Varázsfu­vola részleteit, de bizonyára gyakorta játszottak ismert sza­badkőműves-dalosköny­vekből is. Szimbolikus jelentő­sége volt még a spalettáknak, amelyek teljes sötétséget biztosítottak a munkák alatt. Gyakori volt, hogy egy-egy műhely­nek nem is volt ablaka. A titkok védel­me mellett fontos volt ez azért is, mert ezzel fejezték ki, hogy a munkáknak a világ zajaitól távol, a világi élettől füg­getlenül kellett végbemenniük. A pá­holybelső díszítésében fontos jelentése van a fekete-fehér kockás padlónak, a csillagokkal díszített mennyezetnek, a keleti falra festett Napnak és Holdnak, és a főmester trónusa feletti hexagram­mának. A sok kocka az isteni adomá­nyokbőségét, a két szín pedig az embe­ri szerencse, illetve a világ dolgainak kétarcúságát jelentette. A csillagok az ég, a felfelé törekvés szimbolikáját kí­sérik, így a páholy az egész világot, az uni­verzumot utánozza. A Grossmuth páholy Hunyadi téri műhelye stí­lusában jól tükrözi a kora­beli polgárság ízlését. A Tho­net-székek, az esztergált gyertyatar­tók és a húzott drapériák alkalmazása a páholyt könnyen beilleszthetővé te­szik a fővárosi századvég kávéházai­nak, illetve egyéb nyilvános találkozó­helyek enteriőrjeinek sorába. Sokkal egyénibb elképzelésekről tanúskodik az 1896-ban megépült Podmaniczky ut­cai páholyház. A páholyház műhelyei­nek egyiptomizáló elemei találó és - a historizmus korában egy reprezentatív épülethez illő – „szükséges” rátalálás volt a saját stílusra. Formavilágának európai párhuzama az edinburghi Queen Streeten álló páholy belső kiala­kítása.

A századforduló a magyar szabadkő­művesség fénykora. Ez volt az a kor, amikor a legkevésbé sem volt veszélyes szabadkőművesnek lenni, már nem volt olyan nehéz viselni a katolikus egyház átkát, és még nem, vagy kevésbé hallat­ták hangjukat azok, akik az 192o-as évektől „elalvásra" kényszerítették őket. Ebben a korban merült fel először Magyarországon, hogy az, ami Európa más részein már a 19. század elejétől ál­talános volt, az itthon is megvalósuljon, ti. egy állandó páholyház építése.

Ez már egészen más igényeket feltételez, így például nagyobb szervezettséget. Ennek alapja az 1886-ban egyesült ]ános-ren­dű és skót rítusú páholyok által megala­kított Magyarországi Symbolikus Nagy­páholy. A 19. század végén élénk páholy­élet volt az egész országban. Erről ta­núskodnak a korabeli szabadkőműves újságok, mint a Szabadkőműves Figye­lő, vagy a Kelet című lapok. A társaság anyagi erejét mutatja, hogy a felvilágo­sult gondolkodást terjesztő, illetve jóté­konysági intézmények egész sorát tá­mogatták ebben az időben. Csak néhány jellemző példa: Párbajellenes Liga, Ön­kéntes Mentő Egylet, Hülyéket Gondozó Egylet, Háziipari Egylet (Corvin Mátyás­páholy), Erzsébet Népakadémia (Erzsé­bet-páholy), Szabad Lyceum (Könyves Kálmán-páholy). Ebből a felsorolásból is látszik, hogy miért lehetett szükség és természetesen lehetőség az eddigi né­hány teremből álló páholyokon kívül olyan épületre, amely egy önálló, nagy szervezet igényeit is képes kielégíteni.Archív fotó a Grossmuth páholy Hunyadi téri műhelyéről. Amikor az 1860-as évektől ismét legálisan működhettek a páholyok, már a munkák nagy részét bérelt illetve egy-egy páholy saját tulajdonában lévő helyiségekben tartották, éppúgy, mint ma.

Az építésznek írt megrendelői kívánság­lista szerint az épületbe három szen­télyt és két műhelyt terveztettek. Ez mu­tatja azt a szokást is, hogy míg régen az egyes páholyoknak saját helyiségük volt, most több páholy dolgozott ugyanott, meghatározott idő és terem­beosztás szerint. A páholyházban ezen­kívül volt még ebédlő, ahol a munkák után tartott „vakolásokat", azaz kedé­lyes beszélgetéseket tartották, egy bér­be adható étterem, könyvtár, társalgó és játékszoba, valamint hivatali szobák, és  minden olyan, ami egy székházban egyébként is lenni szokott. Ez épült meg, sok huzavona után a Podmanicz­ky utcában, és áll ma is, habár a régi funkciójától megfosztva. 1950-től a Bel­ügyminisztérium használta, később eladták, ma üres. Szóba került lebontá­sa is, de műemléki státusa miatt ettől elálltak. Így valamikor talán szálloda lesz. Mindenesetre tény, hogy a rend­szerváltás után újjáalakult Magyaror­szági Symbolikus Nagypáholy máig is reménytelenül küzd az államosított székház visszaszerzéséért.Archív fotó a Podmaniczky utca 45. alatt álló szabadkőműves székházról. A legfontosabb szabadkőműves-szimbólumokat diszkréten az épület kevésbé látható helyeire tervezték.

A páholyház kívülről ma alig külön­bözik a körülötte álló bérházaktól. A századfordulón készített fotón azon­ban még régi dicsőségében tündököl. A rusztikázott földszinti rész zárókö­vein egyiptomizáló női hermák voltak. Ezek, és a főhomlokzat bal oldali, leg­hangsúlyosabb részének timpanonján ülő szfinx adott egyiptomi jelleget az alapvetően neoreneszánsz épületnek. Érdekes, hogy a homlokzat többi olyan hangsúlyos helyére, ahol szimbólumo­kat kívánnánk, semleges díszítések ke­rültek. Így például a sarkon álló címer­pajzs üres, az alatta levő szoborfülkébe sosem került szobor, a nagy timpanon alatt lévő kicsibe virágcsokrok kerültek, a második, főhangsúlyos emelet abla­kainak aedikuláját rocaille díszíti, a fa­lon elszórt stukkódíszeknek sincs sem­miféle szimbolikus jelentése. E hiányzó tartalmaknak talán éppen az lehetett a magyarázata, hogy a szabadkőművesek mindig nagy tartózkodást mutattak szimbólumaik mutogatásában. Az egy­szerű járókelő csak annyit tudott, hogy mi ez az épület és mikor lett kész. Csak a legfigyelmesebb járókelőkvették ész­re a tetődíszeket az urnák és a bábkor­látokat díszítő mellvédek mögött. A föld­gömbre támaszkodó szfinx mellett az épület másik fő dísze a négy bagoly tar­totta éggömb, amelyen a zodiákus je­gyek vonulnak. Ennek talapzatán van a legfontosabb szabadkőműves-jel, az egymásra helyezett körző és derékszög, és ezt koronázza meg az istent jelképe­ző sugárzó háromszög.

Számos épületvan Budapesten és az ország más városaiban is, amelyeknek köze volt(van) a szabadkőműves-testvé­riséghez. Nyitott szemmel járva a tájé­kozott olvasó ma is a titkos társaság nyomára lelhet.

 A harmadik emeleti nagyműhely kifestésének maradványai. A Podmaniczky utcai páholyház műhelyeinek egyiptomizáló stílusa találó és - a historizmus korában egy reprezentáló épülethez illő - "szükséges" rátalálás volt a korban egy saját stílusra.