Mit kell tudni
a szabadkőművességről
Nyitólap
Zene
 
Egy főmester ars poeticája
Mi a szabadkőművesség
Mi a páholy
Milyen szabadkőműves fokok vannak
Hány szabadkőműves van
Szabadkőművesség és vallás
Szabadkőművesség és politika
Testvéri szeretet
Társadalmi elkötelezettség
Becsület
Titoktartás
Nemzetközi kapcsolatok
A tagság alapvető feltétele
Hogyan lehet csatlakozni
Az újjáalakulás nevezetes dátumai
ÖsszefoglalásMi a szabadkőművesség

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmányának I. alaptörvénye így fogalmaz:

“A szabadkőművesség filozofikus, filantropikus és progresszív intézmény.

Célja a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása.

A szabadkőművesség kizár köréből minden politikai és vallási kérdést és tagjait a haza törvényeinek tiszteletben tartására kötelezi.”

A szabadkőművesség az egyik legősibb világi testvériség. Olyan férfiak társasága, akik elkötelezettek az erkölcsi és lelki értékek iránt. Tagjai rituális cselekményeken és legendákon keresztül ismerkednek meg a testvériség értékeivel, az önnevelés kötelezettségével és a humánummal.


Mi a páholy

Így hívják egyrészt azt a helyiséget vagy épületet, ahol a szabadkőműves testvérek összejönnek, másrészt így hívják a szabadkőművesség “alapegységét”, a rendszeresen összejövő testvérek csoportját. Minden szabadkőművesnek tartoznia kell egy páholyhoz.

A páholy élén választott vezető, a főmester áll.

Egy-egy ország páholyai alkotják a nagypáholyt. Ennek vezetője a nagymester.

A szabadkőművességnek nincs hierarchiája, világszervezete. Egyetlen összetartó ereje a spontaneitás, melynek alapja az azonos humanista értékrend.

A páholyösszejöveteleket ünnepélyes nyitó- és záróceremónia fogja közre.

Az összejövetel végén a testvérek oldott légkörben zajló egyszerű étkezésre gyűlnek össze.


Milyen szabadkőműves fokok vannak

A János-rendi vagy más néven “kék” szabadkőművességben három fok van, az építőcéhek hagyományának megfelelően:

I. inas

II. legény

III. mester.


Hány szabadkőműves van

A világon megközelítőleg 6.000.000 szabadkőműves dolgozik.

Magyarországon a taglétszám százas nagyságrendű.

 


Szabadkőművesség és vallás

A szabadkőművesség sem nem vallás, sem nem valláspótlék.

Teológiája nincs, dogmatikát nem ismer, és bárki vallási meggyőződését tiszteli.

A szabadkőművesek összejövetelein vallási kérdések megvitatása tilos.


Szabadkőművesség és politika

Az aktuálpolitikai viták tilosak a szabadkőműves összejöveteleken.

“A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy és szervezeti egységei politikai pártoktól függetlenek, azokat nem támogatnak és azoktól támogatást nem fogadnak el.” (A Nagypáholy Alkotmányából)


Testvéri szeretet

Minden igaz kőműves türelmet és tiszteletet tanúsít mások véleményével szemben.


Társadalmi elkötelezettség

A szabadkőműveseket arra tanítják, hogy gyakorolják a jótékonyságot és a gondoskodást, nem csupán hozzátartozóik, hanem a közösség egésze javára is, úgy adományok, mint társadalmi munka révén.

A szabadkőművesség elvárja a tagjaitól, hogy tartsák tiszteletben annak az országnak a törvényeit, ahol élnek és dolgoznak.


Becsület

A szabadkőművesség magas erkölcsi szintet vár el tagjaitól, és segíti őket abban, hogy azt az egyéni életükben megvalósíthassák. Megtévedt, bukott tagjaikat jogerős ítélet alapján soraikból kizárják.


Titoktartás

Egyetlen "titka" a szimbólumok és a tesvérek történelmileg is indokolt védelme.

A kőművesség nem titkos társaság.

A szabadkőművesség cégbíróságon bejegyzett, adószámmal rendelkező egyesületként működik, Alkotmánya, története, alapelvei és céljai nyilvánosan megismerhetőek.


Nemzetközi kapcsolatok

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szuverén főhatóság. Saját döntése alapján épít és ápol testvéri kapcsolatokat a tradicionális alapelveket megvalósító más Nagypáholyokkal.


A tagság alapvető feltétele

A belépés feltétele a "Világegyetem Nagy Építőmesterébe" vetett hit.

Szabadkőművessé válhat minden 24. életévét betöltött jó hírű férfi, aki eleget tesz ennek a feltételnek.


Hogyan lehet csatlakozni

A közhiedelemmel ellentétben a testvériségbe nem meghívással lehet bekerülni, sőt a szabadkőműves hagyomány kifejezetten tiltja, hogy bárkit is csatlakozásra invitáljanak.

A belépni szándékozónak ("keresőnek") saját magának kell kezdeményeznie felvételét (személyesen vagy levélben megkeresve egy testvért vagy egy páholyt).

Ezt követően a páholy lefolytatja azt az eljárást, melynek során döntést hoz arról, hogy befogadja-e a csatlakozni szándékozót.


Az újjáalakulás nevezetes dátumai

“Annak ellenére, hogy a szabadkőművesek pártoktól függetlenül működtek, mégis, egyes pártokban igen sok szabadkőműves gyűlt össze. Ilyen volt a Szociáldemokrata párt és a Nemzetei Demokrata párt.

A Benedek Marcell szerkesztésében készülő Irodalmi Lexikon magánviselte a szabadkőművesség szellemét. A kémjelentésekben különösebb magyarázat nélkül szerepel egyes “volt szabadkőművesek” neve mellett, hogy az Irodalmi lexikon munkatársa. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az illető szabadkőműves tevékenységet folytat. Ilyen gyanús egyén volt dr. Balassa József, dr. Kúnos Ignác, dr. lengyel Miklós, dr. Rózsa Dezső, Wildner Ödön.

Ugyancsak Benedek Marcell szerkesztésében jelent meg a Halhatatlan Könyvek sorozat. A szerzők, még a halottak is emiatt szabadkőművesség gyanújába keveredtek.

Szabadkőműves alapította a Magyar cionista Szövetségét és a Palesztina Hivatalt. Közöttük a besúgók megjegyezték Boschán Artúr, Dembis Gyula, Dénes Viktor, dr. Friedmann Ignác, Gold Simon, Lukács Jenő, Patai József, dr. Pfiffer Ignác, Popper István, Sramm Adolf, Stern Ábrahám, Szegő Béla nevét.

Az 1920-30-as években alakult meg Svájcban az “In Labore Vitrus” és a párizsi “Les Amitiés Internationales” című magyar páholy. (Pneveink)

11. Az újjászületés időszaka

1945 – A Magyarországi Szimbolikus Nagypáhogy újjáéledése. Páholycsoportok létrehozása. Budapesti páholyok közül 16, a vidékiek közül 3 páholy létesült. Két teljesen új budapesti páholy is alakult: “Balassa József” és a “Libertas” páholy. (ÚMLK)

1946 – Dr. Supka Géza nagymester (ÚMLK)

1949 – A magyar szabadkőművesség fennállásának 100. évfordulóját megünnepelték. (Nmstr)

12. A legújabb betiltás korszaka

1950. június 12. – A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy működését betiltják. (LNZS)

1950 körül – Bécsben megalakult a “Helikon” páholy. (Mfolyt.)

1950. március 30. – Sao Paoloban (brazília) magyar szabadkőműves kör alakult “Cercle” (Res)

1954. február 19. – Sao Paoloban (Brazília) felvetődik a “Resu mectio” magyar páholy alakításának ötlete (Res)

1954. július 7. – Sao Paoloban megalakul az első emigráns magyar könyvtár (Res)

1956 – Párizsban megalakult a “Martinivics” páholy (Gerő)

1956. december 6. – Sao Paoloban (Brazília) megalakult a “Resu mectio” páholy (Mfolyt)

1959. június – Gerő Andor főtitkár Torontóban (kanada) létrehozta az “Unitas” kört. (Mfolyt)

1960 – Buenos Airesben (Argentína) megalakult a “Kossuth” páholy (Mfolyt)

1962 nyara –Benedek Marcell átadta a nagymesteri tisztséget Takács Györgynek (Mfolyt)

1962. – Toronto-ban (Kanada) magyar szabadkőműves találkozó volt (Mfolyt)

1966- – Párizsban a “Martinovics” páholy magyar szabadkőműves találkozót rendezett. (Mfolyt)

1966. december – Brazíliába, sao Paoloban megünnepelték a “Resurrectio” páholy 10. évfordulóját. (Res)

1967 – Montreal, Toronto. Magyar szabadkőműves találkozó.

1969. – Sao Paolo-ban (Brazília) magyar szabadkőműves találkozó volt.

1969. március 30. – Meghal Benedek Marcell. (Nmstr)

1982 – Bécsben megalakult a “Helikon” páholy (K)

13. A legújabb korszak

1989 – Újjáalakult a Magyar Szimbolikus Nagypáholy (Nmstr)

1989 – Újjáalakult Magyarország Nagy Oriense (BM)

1991. nov. – Megalakult Magyarországon a belga “Droit Humain” (Emberi Jog) védnöksége alatt az első “vegyes” páholy “Tolerance et Fraternité” (Türelem és Testvériség) néven. (MN)

1992 – Megalakult Magyarországon az első női páholy “Napraforgó” néven. (ÉT)

1998 – A “Galilei” páholy felteteti az internetre honlapját (Internet)

1999. – A magyar szabadkőművesség 150. évfordulójának megünneplése (K)

Forrás: Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve


Összefoglalás

A szabadkőművesség eszméje és célja az, hogy elősegítse a személyes fejlődést és nemesedést, nem önmaga, hanem mások érdekében.